Startsite   게시판   메일   M1000선교사홈   Mission Magazine
 

 

      자료등록
 
주제 주제어 출처 내용 등록일   ~
 현재위치 : HOME > 선교정보보기


 작성자  관리자  첨부파일    
 자료구분  매일선교소식  작성일  2006-03-06
 제목  2006년 1월, 종교자유박해국가 랭킹 - 오픈도어선교회 발표
 주제어키워드  2006년 1월, 종교자유박해국가 랭킹 - 오픈도어선교회 발표  국가  
 자료출처    성경본문  
 조회수  10374  추천수  16


2006년 1월


전년


2006년 1월


전년

1.      북한

1


26.   인도


34

2.      사우디아라비아


27.  수단


19

3.      이란

5


28.  나이지리아(북부)


25

4.      소말리아

7


29.  타지키스탄


28

5.      말디브

6


30.  스리랑카


29

6.      부탄

8


31.  러시아(회교권)


27

7.      베트남

3


32.  튜니시아


32

8.      예멘

11


33.  카타르


33

9.      라오스

4


34.  네팔


35

10.    중국

9


35.  인도네시아


37

11.    아프가니스탄

10


36.  터키


39

12.    우즈베키스탄

15


37.  알제리


38

13.    투르크메니스탄

12


38.  에티오피아


49

14.    에리트리아

16


39.  방글라데시


46

15.    코모로

14


40.  모리타니아


40

16.    파키스탄

13


41.  쿠웨이트


41

17.    이집트

18


42.  UAE


43

18.    미얀마

17


43.  벨라루스


42

19.    아제르바이잔

22


44.  콜롬비아(분쟁지역)


36

20.    모로코

23


45.  오만


44

21.    브루나이

24


46.  요르단


47

22.    리비아

20


47.  시리아


45

23.    이라크

21


48.  멕시코 치파스 지역


48

24.    쿠바

26


49.  필리핀 이슬람지역


New

25.    지부티

30


50.  케냐 북동부


49                  


  선교정보리스트

 

 


홈페이지 | 메일 | 디렉토리페이지 | 인기검색어 | 추천사이트 | 인기사이트 | KCM 위젯모음 | 등록 및 조회

KCM 찾아오시는 길 M1000선교사홈 미션매거진